Στραβισμός

Μια συχνή αλλά αντιμετωπίσιμη οφθαλμική πάθηση