Στερεοσκοπική και Διόφθαλμη Όραση

Ονομάζουμε διόφθαλμη όραση τη συνδυασμένη χρήση των δύο οφθαλμών, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ενιαία και μοναδική εγκεφαλική εντύπωση. Ουσιαστικά, αποτελεί το σύνολο των εγκεφαλικών διεργασιών και καταλήγουν στην ενοποίηση των δύο αμφιβληστροειδικών εικόνων και συνεπώς στη αντίληψη τους σαν μια.